تبلیغات
ĝìŕĺ :-* ļãñb - فّّّّّّّّّـّّّّّآز سَََََََََََنـڱےنـــــــ
∞Π★به وبـــ دخـــــترونــــه هـــا خـــوش اومدیـــ

فّّّّّّّّّـّّّّّآز سَََََََََََنـڱےنـــــــ

چهارشنبه 20 تیر 1397 03:45 ق.ظ

نویسنده این مطلب: mêĺìķã^__^

☜♚ مــــــن یــــه روآنیَـــــــم. . .
فـــــــآزم خَـــــفَنه. .
تـــــو کـــــه جلــومــــی . .
آدم نمـــــــــیبینمت. . .
یــــــــه عـــــنه . . . 
بــــــــــری رو مــــخم....
جــــــــآت تـــوو کفــــنه. . . ♚☞
************************************************

. . هے فِلانے...


وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن


دَر دُنیـاے مَـــن


هیچ آشغٰالے بازیـافت♻نمیـشـود
****************************************
 ↻هََمٰـیْشِــہْ↯ﺩَﺭْ ﺣﺎٰلْےْ ڪہ 

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہٌ ﺣَﺮْﻑْ↻ ﺑٰﯿْﺦِ ﮔِﻠٰﻮْﺕْ چَﺴْﺒٰیﺪِﻩْ!⇜ 

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺍَﺷْﮏْ↺ﺗُوْےِﭼِﺸْﻤٰﺎٰتِہْ!⇜ 

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺣِﺴْﺮَﺕْ↻ ﺗُﻮْےِ ﺩِﻟِﺖْ ﺗَﻠَﻨْﺒٰﺎٰﺭْ ﺷُﺪِﻩْ!⇜ 

☜ﺑٰﺎٰﯾِﺪْ بِگْی: 

خـــوبَـــم ...
*****************************************

غمگینــــــــــم مثل پدر ڪارگرے ڪہ بچش بهش گفتـــــه:

دستـــــات زبره !!

به گوشیـــــم دست نزن تاچش خـــــراب میشه !!


☜✘فاز سَنگینـــــ✘☞
*****************************************

【 خیلیــا از مغــــز➠ فلجــــن●!●!●!】


【 ولـــی➠ از کمــــر↳↯ بـه پاییـــن】


【 فعالیتـــای↯↲گستـــرده ای➠ دارن 】
*****************************************

☜↺بعضّّــّّّّـٍٍٍـّّّـٍٍٍّّّّّّّـٍٍٍٍٍٍٍٍّّّّّّّّّّّّّّـٍٍّّّّـٍٍـّّـّّــیاِ
فڪــٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍٍـٍٍٍرمیڪـّّــّّّّـٍٍٍـّّّـٍٍٍّّّّّّّـٍٍٍٍٍٍٍٍّّّّّّّّّّّّّّـٍٍّّّّـٍٍـّّـّّـنن

لایڪّّــّّّّـٍٍٍـّّّـٍٍٍّّّّّّّـٍٍٍٍٍٍٍٍّّّّّّّّّّّّّّـٍٍّّّّـٍٍـّّـّّــاشونـ 

اِمضّّــّّّّـٍٍٍـّّّـٍٍٍّّّّّّّـٍٍٍٍٍٍٍٍّّّّّّّّّّّّّّـٍٍّّّّـٍٍـّّـّّــاے 

مدیّّــّّّّـٍٍٍـّّّـٍٍٍّّّّّّّـٍٍٍٍٍٍٍٍّّّّّّّّّّّّّّـٍٍّّّّـٍٍـّّـّّر عامـــٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍٍـٍٍٍڸِ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ شرڪـــٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍــٍٍٍٍٍـٍٍٍـتــــ نفــتــّّــّّّّـٍٍٍـّّّـٍٍٍّّّّّّّـٍٍٍٍٍٍٍٍّّّّّّّّّّّّّّـٍٍّّّّـٍٍـّّـّّـــہ ـْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

والّّــّّّّـٍٍٍـّّّـٍٍٍّّّّّّّـٍٍٍٍٍٍٍٍّّّّّّّّّّّّّّـٍٍّّّّـٍٍـّّـّّااااا↻ـْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 تیر 1397 04:05 ق.ظ